RGB Kuvan voima FINAL

BILDENS MAKT


Specialutställning på Mannerheim-museet  
28.1. –  31.12.2022


Inflytandet av ett fotografi kan vara synnerligen stort. Hur framstår Gustaf Mannerheim vanligen på fotografier? Vilken Mannerheim är vi inte vana vid att se? Hurdan var han själv som fotograf? Mannerheim-museets nya specialutställning Bildens makt granskar vad fotografierna berättar om Gustaf Mannerheim.

Utställningen åskådliggör hur ensidig den etablerade visuella uppfattningen om Mannerheim fortfarande är, och hur okänt ett alternativt bildspråk tycks vara. Den historiska bilden av Mannerheim som under decennier har skapats utifrån fotografier är på många sätt en konstruktion av senare generationer. Hur han har framtonat i bild har i hög grad bidragit till åskådarens föreställningar om honom.

Med bildens kraft har kulturarvet kring märkespersoner skapats och upprätthållits. De mest fördelaktiga fotografierna har valts ut och mindre lyckade har uteslutits. Foton har retuscherats eller beskurits och mer smickrande fotografiska vinklar har valts för att uppnå den önskade effekten. Utställningen utgör en fortsättning på Mannerheim-museets senaste utställning Illustres tematik om gestaltningen av nationalhjältar och ikoniska figurer. Den inbjuder till en dialog kring de komplexa intryck som fotografierna förmedlar.

Marskalken av Finland i egenskap av statlig galjonsfigur är bekant för de flesta, men vilken Mannerheim möter vi då han inte står på den scenen? Det är knappast någon slump att eftervärlden känner en viss Mannerheim. Utställningen Bildens makt visualiserar förhållandet mellan det privata och det offentliga under Mannerheims livstid men pejlar också frågan i förhållande till vår tid. Samtidigt accentueras fotografiet som en enastående historisk källa till sådant som inte blivit eller inte kunnat bli förmedlat på annat vis, vilket ett fotografi uttrycker på ett unikt sätt.

Erikoisopastuskuva vaaka
Erikoisopastukset syksy

VIRTUALUTSTÄLLNING