Såsom min yttersta vilja och testamente bestämmer jag beträffande nedannämnda egendom såsom följer: Den till mig Gustaf M a n n e r h e i m, av Finlands folk den 25 augusti 1919 under namn av ’General Gustaf Mannerheims nationalfond’ överlämnade hedersgåva, innehöll bland annat följande bestämmelse: ’Bedja vi Eder såsom en hedersgåva emottaga denna fond vars räntemedel stå till Edert fria personliga förfogande under Eder livstid och som sedermera skola användas enligt av Eder givna anvisningar’.

 

Med dessa ord inleds marskalken av Finlands testamente, undertecknat 16.8.1945, som samtidigt utgör stadgarna för General Gustaf Mannerheims Nationalfond (numera Mannerheim-stiftelsen). Än idag förverkligar stiftelsens styrelse marskalkens sista önskan genom att bevilja stipendier till lovande finländska officerare för studier vid utländska krigshögskolor. Stiftelsen utdelar sina stipendier på förslag av Försvarshögskolan. Tack vare stiftelsens stipendier har hundratals officerare haft möjlighet att studera vid de främsta utländska krigshögskolorna under flera decennier.

 

Stiftelsens primära syfte är att bevilja stipendier. Därtill upprätthåller stiftelsen Mannerheim-museet. Denna uppgift ingick inte bland de uppgifter marskalken ursprungligen bestämt, utan styrelsen fattade beslutet att grunda museet efter Mannerheims död.

 

Marskalken av Finlands dokument och korrespondens ägs av stiftelsen, men finns deponerade på Riksarkivet. Det krävs tillstånd av en företrädare för stiftelsen samt riksarkivarien för att studera arkivsamlingen. Dessutom äger stiftelsen ett omfattande bildarkiv, som förvaras på Mannerheim-museet. Stiftelsen äger rättigheterna till marskalken av Finlands Minnen och allt som Mannerheim skrivit (med undantag av rätten till dagboken från ritten genom Asien, som ägs av Finsk-ugriska sällskapet).

 

Under Mannerheims livstid bestod stiftelsens styrelse av tre medlemmar jämte Mannerheim. Enligt stadgarna fick styrelsen sex nya medlemmar, tillsatta enligt tjänsteställning, efter Mannerheims död.

 

Stiftelsens styrelse består alltjämt i enlighet med denna princip av nio medlemmar, då de tre ursprungliga medlemmarna själv väljer sina efterträdare. Stiftelsens tillgångar bygger på de penninggåvor som Mannerheim fick av Finlands folk vid olika tidpunkter, bland annat den Stora Nationaladressen från år 1919 och gåvorna på 70- och 75-årsdagen. År 1945 ombildades alla dessa tillgångar till General Mannerheims Nationalfond, som nuförtiden går under namnet Mannerheim-stiftelsen. Samtidigt gjordes Mannerheims testamente, som utgör stiftelsens stadgar.

 

Stiftelsens styrelse:

Ordf. Mika Ihamuotila

viceordf. Timo Kivinen

Henrik Ehrnrooth

Wilhelm von Frenckell

Kaarle Hämeri

Kari Jordan

Veli-Matti Mattila

Timo Ritakallio

Björn Wahlroos

 

Stiftelsens VD Klaus Ilmonen