Verkkokayttoon Hyvaa tekemassa juliste

VÄLGÄRNINGAR 

Specialutställning på Mannerheim-museet 
27.1. - 31.12.2023

Mannerheim-museets specialutställning 2023 lyfter fram betydelsen av humanitärt arbete i samhället. Gustaf Mannerheims humanitära arbete under 1900-talet har ofta hamnat i skuggan av hans övriga verksamhet. Ändå fäste Mannerheim särskild vikt vid att främja välmående och resiliens i samhället. Han insåg betydelsen och de långtgående konsekvenserna av den humanitära verksamheten för att bygga upp ett välmående samhälle och fostra sunda medborgare. 

Utställningen fokuserar på två för Gustaf Mannerheim centrala organisationer, Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors, i vars strävanden han under flera årtionden i varierande grad var involverad. Utställningen belyser historien kring organisationernas tillkomst och tidigare verksamhet, deras betydelse och internationella åtaganden samt nutida aktiviteter. Gustaf Mannerheim fungerar som gemensam nämnare och tillför framställningen en historisk dimension. I utställningen presenteras förutom de båda frivilligorganisationerna även välgörenhet och volontäruppdrag som samhälleliga och kulturhistoriska fenomen i ett bredare perspektiv. 

Utställningen fungerar också som ett incitament till diskussion om ansvarsfullhet och socialt hållbar utveckling, teman som genomsyrar 2020-talets alla samhällsfunktioner. Humanitära värden kan bidra till konstruktionen av ett hållbart, jämlikt och likvärdigt samhälle.
 

Utställningen arrangeras i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors.

VIRTUALUTSTÄLLNING